Vedtekter

Vedtekter for Rhetorica

Vedtatt av årsmøtet 04.03.2024
§ 1 INFORMASJON OG ORGANISASJON
Navn: Rhetorica
Linjeforening for studentene på kommunikasjonsfag ved Universitetet i Agder, Kristiansand og Mediehøyskolen Gimlekollen
Formål: Å tilby en arena for faglig utvikling for kommunikasjonsstudentene i Agder som et supplement til studiene.

Rhetorica arrangerer både faglige og sosiale aktiviteter gjennom studieåret med det mål å synliggjøre kommunikasjonsstudentene i Agder. En viktig del av dette arbeidet er å være en aktiv og progressiv aktør i kommunikasjonssmiljøet.

 

§2 MEDLEM

§ 2.1  Linjeforeningen for Kommunikasjonsstudentene i Agder har ingen medlemskontingent.

§ 2.2  Medlemskap: Linjeforeningen er åpen for alle semesterregistrerte studenter ved følgende studier:
– Kommunikasjon, Medieproduksjon (årsstudium og bachelor)
– Kommunikasjon, Kommunikasjon og medier (årsstudium og bachelor)
– Litteratur, film og teater (årsstudium og bachelor)
– Samfunnsplanlegging og kommunikasjon (bachelor)
– Samfunnskommunikasjon (master)

§ 2.3  Medlemmene er studenter som er semesterregistrert i ett av studiene som er nevnt overfor. Dersom man ikke ønsker å stå som medlem må man på eget initiativ melde seg ut ved å kontakte foreningens styre.

§ 2.4  Alle medlemmer har stemme, tale- og forslagsrett.

§ 2.5  Linjeforeningen er til en hver tid underlagt Studentorganisasjonen i Agder (STA) sine regler og vedtekter.

 

§3 STYRET

§ 3.1    Linjeforeningen ledes av et styre som velges på årsmøtet, unntak pkt 3.6. Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, velferdsansvarlig, It- og kommunikasjonsansvarlig, fag- og næringslivsansvarlig, rekrutteringsansvarlig.

§ 3.2    Styret skal etterstrebe å ha representanter fra alle medlemsstudiene.

§ 3.3    Styrets oppgaver defineres av styreinstruksen.

§ 3.4    Leder og nestleder i styret er ansvarlige for å kalle inn til styremøter. Ingen voteringer i styret skal tas utenfor innkalte styremøter.

§ 3.5    Dersom årsmøtet ikke er i stand til å velge et nytt styre, sitter det inneværende styret inntil ekstraordinært årsmøte kan avholdes.

§ 3.6  Dersom man ikke finner nok evnede kandidater til å fylle alle stillingene i styret på årsmøtet eller styret ikke er fulltallig grunnet frafall av styremedlemmer, kan styret supplere seg selv med inntil to personer uten at det må godkjennes på årsmøtet. Frem til styret blir fulltallig faller de arbeidsoppgaver som tilhører de vervene som ikke har blitt fylt over på styret som er pliktig å følge opp disse oppgavene sammen med sine egne.

§ 3.7    Hvis fem medlemmer krever det kan det stemmes over mistillit til enkeltmedlemmer eller hele styret på et ekstraordinært årsmøte. Mistillitsvolumet må ha minst 2/3 flertall på dette årsmøtet for at enkeltmedlemmet eller styret skal gå av.

§ 3.9    Ved stemmelikhet i avgjørelser på styremøter teller leders stemmer dobbelt.

§ 3.10   Ønsker noen å tre ut av styret må det fremlegges en skriftlig beskjed om dette. Om et styremedlem trekker seg, vil dette bli behandlet på førstkommende styremøte etter skriftlig beskjed er gitt. Styremedlemmer holdes ansvarlig for sin stilling til avskjed er behandlet i styret og ansvarsfrihet gitt.

§ 3.11 Ved valg av nytt styre er det avtroppende styret pliktig i å overse og råde påtroppende styre i en periode som ikke skal være kortere enn en måned (30 dager).

§4 ØKONOMI

§ 4.1 Linjeforeningen har en selvstendig økonomi fra andre organisasjoner. Leder og økonomiansvarlig har tilgang til organisasjonens konto.

§ 4.2 Ved valg av nytt styre, er påtroppende styre pliktige i å melde fra til Nordea og endre navn på kontoinnehavere.

§ 4.3 Oppførte privatpersoner skal ikke holdes ansvarlige for linjeforeningens økonomi.

§ 4.4 Ved valg av nytt styre, er det nye styret ansvarlige for å sende inn endringsmelding til Brønnøysundregisteret. Tidligere styre skal avskrives ansvar ovenfor Brønnøysundregisteret.

 

§5 ÅRSMØTE

§ 5.1 Årsmøtet avholdes innen utløpet av februar hvert år. Styret er ansvarlig for utarbeidelse av innkalling, årsrapport, regnskap og budsjett for kommende år. Innkalling til årsmøtet skal sendes ut sammen med kopi av eksisterende vedtekter minst 14 dager i forveien. Sakspapirene skal foreligge senest en uke før årsmøtet. Saker som ønskes fremmet, inkludert forslag til vedtekstendringer, må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.

§ 5.2  Hvis styret eller 2/3 av medlemmer ønsker det, innkalles det til ekstraordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel.

§ 5.3 Avstemminger: Endringer av disse vedtektene krever 2/3 flertall av samtlige avgitte stemmer på årsmøtet. Andre vedtak krever simpelt flertall.

§ 5.3.1 Nye styremedlemmer velges ved flertall på årsmøtet.

§ 5.4 Ved partall i avgjørelser gis leder ved linjeforeningen dobbelt stemme.

§ 5.5 Årsmøtet velger det nye styret.

§ 5.5.1 Tidligere styremedlemmer som ønsker en ny periode må søke og vurderes på lik linje med eventuelle nye kandidater. Et styremedlem kan kun sitte i styret to perioder av gangen.

§ 5.5.2 Intervjuer med kandidater som har søkt stillinger i styret danner grunnlag for en innstilling. Innstillingen vil inneholde valgkomiteens førstevalg (med uthevet skrift),   samt alternative kandidater under. Intervju blir gjennomført og en innstilling blir laget av en valgkomite.

§ 5.6 Medlemmer som står oppført på linjeforeningen sine medlemslister har stemmerett.

 

§ 6 OPPLØSNING

§ 6.1 Ved eventuell oppløsning av linjeforeningen vil eiendelene og verdiene tilfalle STA.